LES KHASSAIDES EN DOWNLOAD

Site de lecture et de téléchargement de Khassaides de Serigne Touba Transcrits en Francais. Dieureudieufe KHADIMOU RASSOUL. Menu Aller au contenu. Télécharger Plus De Khassida de Cheikh Ahmadou Bamba disponible en format PDF, Français et Arabe, Telecharger Les khassaides en pdf (Français et. 21 Apr Les khassaides de Serigne Touba traduits en rs Pdf du site ().

Author: Kihn Voodoogis
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 6 November 2016
Pages: 340
PDF File Size: 5.60 Mb
ePub File Size: 3.90 Mb
ISBN: 732-5-24752-156-9
Downloads: 83661
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Malall

Chukuurii bi aqlaamii wa qalbii wa jus satii Liman kaana lii biljuudi wahwa chakuuru.

Khassidas en français

Wa minhu salaatun mah salaamin ilayka yaa Munaa khassaires yaa man nadaahu buhuuru. Yujuuru niyal kaafii bihi min azaal idaa Wa min kulli suu-in wahwa jalla mujiiru. Salaatun watasliimun minalaahi sarmadan Alaa xayri man tuchkaa ilayhi umuuru. Tamasaktu bilhablil matiini murattilan wa bil urwatl wusqaa latii hiya nuuru. Chuhuurii wa ayaamii khadan lii chawaahidun Bikawniya abda laahi les khassaides en chahiiru.

les khassaides en pdf

Lahu tubtu zaa bay-in wa khwssaides ridaa-ahu Wa minnii lahu chukrun yaduumu kasiiru. Ujuurii alal wahaabi jalla takarruman Alaa xidmatil muxtaari wahwa ajiiru. Kitaabun majiidun les khassaides en majiidin mumajjidin li abdin majiidin lilkafuuri yadiiru. Rafiiqii kataabu laahi wal Mustafaa nabii Wa ashaabuhu fiil bahri hiina aduuru. Fujiitu bibichrin les khassaides en abkhii chukuurahu Alayhi safaa-an wal mukuusu hubuuru.

Nuzuuriya kawnii abda ziil archi wahdahu Xadiiman lixayril xalqi wahwa naziiru. Uxaatibuhu wahwal wasiilatu sarmadan Wa fiil qalbi minnii min ridaahu suruuru.

Bihi sirtu mhassaides rabbii lirabbii mu wahidan Wa hawlii nasaaraa wal buhuuru tamuuru. Kitaabun kariimun min kariimin mu karrimin Li abdin kariimin lil xadiimi yamiiru.

Kharuurul les khassaides en less nasaaraa bikaydihi Wazannuu zunuunaa waz zunuunu khuruuru. F akrim bihi rabban nafaa anniyal idaa Wa saaqal munaa lii wal janaabu haqiiru.

Calendrier

Rate this item 1 2 3 4 5 1 Vote. Alaa xillihi siddiqi ridwanu rabbihi Kamaa qaaranaa fiil khaari hiina yasiiru.

Fabachir zawil islaami bii aajilan wakun Muniiran biyal islaama anta muniiru. Amiirii ladaa sayrii wamuksii wasiilatii Xadiiman lahu wahwal xadiima yasiiru.

Fasal xaaliqii rawdal ne lii ma-an bimaa A uubu bihi lil barri anta naziiru. Uxaatibuhu bil madhi wahwa bitaybatin Wa inni lahu jaarun hunaaka yazuuru.

Akhisnii akhisnii yaa cha fii-ii wasiilatii Hunaa wa adan les khassaides en samaa-u tamuuru.

Alaa waalidis sibtayni asnaa ridan kamaa Abaadal idaa bis sayfi wahwa chahiiru. Umuurii lahu fawadtu walqalbu tayyibu Khariiban ladaal ahdaa-i wahwa basiiru. Fasal xaaliqii tahjiila awbii bimunyatii Fazaaka alaal mawlaal kariimi yasiiru. Masiirii les khassaides en ahyaari lillahi binnabii Wa maa les khassaides en lihayri laahi awdu masiiru.

Lirabiil tifaati laa lahum taa-iban lahu Minazanbi wal aafaati wahwa khafuuru. Alayka salaatun minhu jalla musalliman Ma-al aali wal ashaabi nihma buduuru. Asiiru ma-al abraari hiina asiiru Wa zannal idaa annii hunaaka asiiru.

Khassida ” Assirou ” en Phonétique – Toubamajalis

Nusuurii wa tayiidii wa hifzii ladal idaa Minal waasihil wahaabi fahwa nasiiru. Alaa man bihi qad jaa-a naa minhu munziran Salaatun taqiini suu-a haysu asiiru. Sutuuriya fiid daarayni madhii Muhammadan Binazmin wa nasrin wahwa nihma satuuru. Huwal kanzu walkibriitu khassaires zaadu lii les khassaides en Bihi tantafii naarun khadan wa subuuru.

Limawlaaya hamdii raadiyan anhu chaakiran Les khassaides en sirri sirri wal xabiiri xabiiru. Alaa jumlatil ashaabi ridwaanu rabbihim Kamaa jaahaduu man jaara biisa kafuuru. Masiiriya kawnii abdahu xaadima Nabii Wa amrul baraayaa lil ilaahi yasiiru.